Koszty po 1 lipca 2016 r.

  • Drukuj

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie przepisów o EKW proponuję podjąć próbę uzgodnienia praktyki dotyczącej chwili pobierania wynagrodzenia za wniosek wieczystoksięgowy oraz opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej oraz odnotowywania tychże w naszych aktach notarialnych. Proponuję, by w naszych aktach notarialnych obejmujących czynności notarialne kończące się wpisem do księgi wieczystej, odnotowywać pobranie opłaty sądowej i wynagrodzenia za wniosek wieczystoksięgowy z zaznaczeniem, że zostaną one wpisane pod odrębnym numerem repertorium A (tak jak robiliśmy to przy wypisach). Przemawia za tym m. zd. okoliczność, że mamy obowiązek pobrać opłatę sądową przed złożeniem wniosku wieczystoksięgowego, a po sporządzeniu aktu ciążyć będzie na nas - z mocy ustawy – obowiązek złożenia takiego wniosku bez udziału stron. Wynika z tego m. zd. obowiązek uzależnienia sporządzenia aktu notarialnego. skutkującego obowiązkiem złożenia wniosku z systemie teleinformatycznym, od uprzedniego uiszczenia przez strony opłaty sądowej. Pośrednio pogląd ten znajduje swoje uzasadnienie także w znowelizowanym art. 7 § 2 zd. 2 ustawy Prawo o notariacie, gdzie jest mowa o tym, że „notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.”

W przypadku wniosków o wpis, które musimy złożyć obowiązkowo, można rozważyć zamieszczanie informacji o złożeniu – w następnie sporządzenia aktu notarialnego - wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, lub ustalić, że takich informacji nie zamieszczamy.

Co do wniosków, które strony składają opcjonalnie, uważam, że w aktach winny się znaleźć wnioski stron o złożenie wniosku wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W tym ostatnim przypadku obowiązek uiszczenia opłaty sądowej musiałby, w związku z tym, wynikać z aktu, w którym winna być ona wyliczona wraz z podaniem podstawy jej wyliczenia. Przyjęcie, że w tym ostatnim przypadku winniśmy podać kwotę opłaty sądowej z podstawą jej wyliczenia, a w przypadku wniosków obligatoryjnych nie, wprowadzałoby dziwne i niezrozumiałe rozróżnienie.

Poniżej zamieszczam propozycję treści paragrafu dotyczącego kosztów pobieranych przy akcie notarialnym.

 Maciej Celichowski

Propozycja

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
  • Brak komentarzy
System komentarzy oparty o Komento