Koszty po 1 lipca 2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie przepisów o EKW proponuję podjąć próbę uzgodnienia praktyki dotyczącej chwili pobierania wynagrodzenia za wniosek wieczystoksięgowy oraz opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej oraz odnotowywania tychże w naszych aktach notarialnych. Proponuję, by w naszych aktach notarialnych obejmujących czynności notarialne kończące się wpisem do księgi wieczystej, odnotowywać pobranie opłaty sądowej i wynagrodzenia za wniosek wieczystoksięgowy z zaznaczeniem, że zostaną one wpisane pod odrębnym numerem repertorium A (tak jak robiliśmy to przy wypisach). Przemawia za tym m. zd. okoliczność, że mamy obowiązek pobrać opłatę sądową przed złożeniem wniosku wieczystoksięgowego, a po sporządzeniu aktu ciążyć będzie na nas - z mocy ustawy – obowiązek złożenia takiego wniosku bez udziału stron. Wynika z tego m. zd. obowiązek uzależnienia sporządzenia aktu notarialnego. skutkującego obowiązkiem złożenia wniosku z systemie teleinformatycznym, od uprzedniego uiszczenia przez strony opłaty sądowej. Pośrednio pogląd ten znajduje swoje uzasadnienie także w znowelizowanym art. 7 § 2 zd. 2 ustawy Prawo o notariacie, gdzie jest mowa o tym, że „notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.”

W przypadku wniosków o wpis, które musimy złożyć obowiązkowo, można rozważyć zamieszczanie informacji o złożeniu – w następnie sporządzenia aktu notarialnego - wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, lub ustalić, że takich informacji nie zamieszczamy.

Co do wniosków, które strony składają opcjonalnie, uważam, że w aktach winny się znaleźć wnioski stron o złożenie wniosku wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W tym ostatnim przypadku obowiązek uiszczenia opłaty sądowej musiałby, w związku z tym, wynikać z aktu, w którym winna być ona wyliczona wraz z podaniem podstawy jej wyliczenia. Przyjęcie, że w tym ostatnim przypadku winniśmy podać kwotę opłaty sądowej z podstawą jej wyliczenia, a w przypadku wniosków obligatoryjnych nie, wprowadzałoby dziwne i niezrozumiałe rozróżnienie.

Poniżej zamieszczam propozycję treści paragrafu dotyczącego kosztów pobieranych przy akcie notarialnym.

 Maciej Celichowski

Propozycja

Komentarz (0) Odsłony: 13342

Pełnomocnictwa do składania e-deklaracji przez notariusza

Wzór pełnomocnictwa do składania e-deklaracji przez notariusza

Komentarz (0) Odsłony: 10888

Projekty aktów notarialnych po 17.08.2015

Witam Państwa

    Od 17 sierpnia br. wchodzą nowe przepisy dotyczące poświadczenia dziedziczenia i dokonywania odmowy dokonania czynności notarialnej. Zamieszczam swoje autorskie projekty aktów notarialnych dostosowane do nowych przepisów. Nie są to projekty zatwierdzone przez Radę Izby Notarialnej w Poznaniu, zatem proszę je traktować jako pomoc w pracy, a nie wiążący wzór.

    Dziękuje za konsultacje przy sporządzaniu powyższych projektów pp. not. Małgorzacie Muszalskiej, Sławomirowi Łakomemu i Szymonowi Posadzemu. Będę wdzięczny za uwagi, które, jak nas zapewnił administrator strony, możecie Państwo po zalogowaniu się na stronie Izby, zamieszczać.

pozdrawiam

Maciej Celichowski

Protokół dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

Projekt odmowy dokonania czynności

Komentarz (2) Odsłony: 17545

Nowe prawa pierwokupu

Nowe prawa pierwokupu

 
Komentarz (0) Odsłony: 11120

Zniesienie współwłasności właścicieli hal garażowych

Zniesienie współodpowiedzialności właścicieli hal garażowych

Komentarz (0) Odsłony: 10804