Informacja o 7. polsko-niemieckim seminarium dwustronnym

Informacja o 7. polsko-niemieckim seminarium dwustronnym

zorganizowanym w dniach 27-29.09.2018 r., w Bad Schandau/Niemcy

 

         W dniach 27 - 29 września 2018 r. w miejscowości Bad Schandau (koło Drezna) w Kraju Związkowym Saksonia odbyło się 7. polsko-niemieckie seminarium dwustronne zorganizowane przez Bundesnotarkammer oraz Krajową Radę Notarialną. Tematem przewodnim seminarium była „Rola notariusza w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Ta ważna tematyka zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli organów i instytucji publicznych, sądownictwa, władz samorządów notarialnych oraz notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych z Niemiec oraz Polski. W seminarium wzięli też udział przedstawiciele Poznańskiej Izby Notarialnej: wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Andrzej Rataj, członek Rady Izby Notarialnej
w Poznaniu
not. Sławomir Łakomy, przedstawiciel Izby w Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie not. Maciej Chojnacki, not. Wojciech Kwarciński, not. Michał Mickiewicz oraz apl. not. Oliwia Jaśkowiak.

         Seminarium zostało zainaugurowane przez Pana Matthias Lau - przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości Kraju Związkowego Saksonia, który powitał wszystkich zgromadzonych uczestników. Podczas seminarium zaproszeni goście wysłuchali najpierw referatów, podzielonych na sesje tematyczne, które w każdym przypadku dotyczyły jakiegoś aspektu związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Wśród poszczególnych sesji przedstawiono zagadnienia, które dotyczyły transpozycji 4. Dyrektywy
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do prawa krajowego wraz
z zaleceniami dotyczącymi jej stosowania, oraz perspektyw dotyczących
5. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; obowiązków notariusza w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
w kontekście innych zobowiązań zawodowych oraz mechanizmów prania pieniędzy w praktyce z punktu widzenia kryminologicznego. Prelegentami
w toku poszczególnych sesji byli między innymi Joachim Blaeschke - Prezes Sądu Krajowego w Wiesbaden oraz Artur Kołaczek - Główny Specjalista
w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a także
dr Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie oraz David Sommer, asesor notarialny w Monachium. Wśród uczestników seminarium prelegentami byli również reprezentanci Poznańskiej Izby Notarialnej:
wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Andrzej Rataj, który moderował dyskusję panelową wszystkich prelegentów i prowadził dyskusję uczestników seminarium oraz członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Sławomir Łakomy, który przedstawił uczestnikom seminarium obowiązki notariusza w Polsce w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle innych zobowiązań zawodowych.

         Seminarium stworzyło możliwość wieloaspektowego i szczegółowego zapoznania się regulacjami ustawowymi, wykładnią prawa oraz praktyką
w zakresie stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy zarówno na gruncie dyrektywy Unii Europejskiej oraz na gruncie niemieckiego i polskiego prawa krajowego. Jako najważniejszą różnicę pomiędzy regulacjami prawa polskiego, a niemieckiego warto wskazać, że niemieccy notariusze, jako instytucje obowiązane, nie przekazują organom informacji o tzw. transakcjach ponadprogowych, tj. takich, których równowartość przekracza wartość 15 tyś. Euro. Zawiadamiają jedynie właściwe organy o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Notariusze w Niemczech nie są także instytucjami obowiązanymi w zakresie, w jakim dokonują nieodpłatnych czynności notarialnych.
Po zakończeniu cyklu wykładów odbyła się ożywiona dyskusja panelowa z udziałem wszystkich prelegentów oraz zaproszonych gości, podczas której uczestnicy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
w zakresie praktycznego aspektu stosowania i wypełniania obowiązków notariusza
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W toku dyskusji wielu uczestników zwracało między innymi uwagę na trudności w praktycznym stosowaniu przez notariuszy regulacji dotyczących wstrzymania transakcji
w przypadku ustalenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem czynności notarialnych mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W części końcowej prelegenci i uczestnicy wyrazili gratulacje
i zadowolenie z organizacji seminarium pozwalającego na wymianę myśli
i refleksji w tak ważnym temacie. Ożywiona dyskusja i wielość podniesionych problemów wskazywała na wagę tematu stanowiącego przedmiot spotkania. Seminarium zwieńczyła uroczysta kolacja oraz zwiedzanie twierdzy Königstein.

         Organizowane od kilku lat seminaria przyczyniają się do budowania dobrych relacji międzynarodowych, zacieśniania dwustronnych stosunków polsko-niemieckich i tworzą podstawy wszechstronnej współpracy i płaszczyznę wymiany doświadczeń i poglądów oraz dialogu notariatu niemieckiego
i polskiego. Słowa podziękowania należą się organizatorom za ciepłe przyjęcie
i dobrą organizację seminarium, a prelegentom i uczestnikom za wysoki poziom merytoryczny wykładów i prowadzonej dyskusji.

not. Michał Mickiewicz 

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
  • Brak komentarzy