Egzamin notarialny 2017 - ogłoszenie Przewodniczącego Komisji

 

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu dotyczące przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2017 r. w Poznaniu

 

 

 

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  19 września  2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621)  informuję, że do dnia 15 sierpnia 2017 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu, składa Przewodniczącemu tej Komisji lub jego Zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z każdej części egzaminu notarialnego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

 

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z drugiej i trzeciej części egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

 

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego. 

 

 Poniżej zawarte są przykładowe treści:

 

 

-       informacji o wyborze sposobu rozwiązania zadań z  każdej części egzaminu notarialnego;

 

-       oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego podczas egzaminu notarialnego.   

 

 Jednocześnie informuję, że minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, są następujące:

 

 

-       procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

 

-       512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);

 

-       system operacyjny (32/64-bit) Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

 

-       zainstalowany program Microsoft. NET Framework 3.5 SP 1;

 

-       100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

 

-       wolny port USB;

 

-       konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

 

-       odinstalowany program antywirusowy;

 

-       wyłączony wygaszacz ekranu;

 

-       opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja”/„wysoka wydajność”;

 

-       zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

 

-       wyłączone aktualizacje automatyczne;

 

Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze”, została  udostępniona wersja demonstracyjna przygotowywanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość „przetestowania” własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia wyżej opisane kryteria. Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu  otrzymają od Komisji Egzaminacyjnej – dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi – nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

 

 

- zablokuje zawartość komputerów;

 

- zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

 

 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM WŁASNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 

 

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze
  • Brak komentarzy