Wyniki egzaminu notarialnego 2019 r.

Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu (Nr 1 i Nr 2) podają do wiadomości wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2019 r. według kodu z pierwszego dnia:

Komisja Nr 1

Komisja Nr 2

Komentarz (0) Odsłony: 1540

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną 2019

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 28 września 2019 r.

WYNIKI

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, ze zm.).

Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu , należy dołączyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 

W przypadku, gdy kandydat zawarł porozumienie z notariuszem gotowym objąć nad nim patronat, niezbędne jest dołączenie stosownego oświadczenia tego notariusza ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w systemie etatowym, czy pozaetatowym.

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony najpóźniej 15 listopada 2019 r. (data wpływu).

Komentarz (0) Odsłony: 1787

Wzór kwestionariusza osobowego - egzamin

Wzór kwestionariusza osobowego dla osób składających wnioski o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną:

WZÓR KWESTIONARIUSZA

Komentarz (0) Odsłony: 840

Egzamin notarialny 2019 - ogłoszenie

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DOTYCZĄCE APLIKACJI DO ZDAWANIA EGZAMINÓW PRAWNICZYCH

 

Poniżej przedstawiam instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie notarialnym w 2019 r.

Aplikacja dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2019-r

 

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin notarialny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, z późn. zm.).

Stosownie do treści  § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu, czyli do dnia 14 sierpnia 2019 r. włącznie, wraz z oświadczeniem o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającym deklarację znajomości zagrożeń, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego. 

Poniżej zawarte są przykładowe treści:

-       informacji o wyborze sposobu rozwiązania zadań z  każdej części egzaminu notarialnego;

-       oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego podczas egzaminu notarialnego.   

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

 

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

 

 

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”;
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

  INFORMACJA O WYBORZE SPOSOBU ROZWIĄZANIA ZADAŃ

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW

Komentarz (0) Odsłony: 3465

Informacja o 7. polsko-niemieckim seminarium dwustronnym

Informacja o 7. polsko-niemieckim seminarium dwustronnym

zorganizowanym w dniach 27-29.09.2018 r., w Bad Schandau/Niemcy

 

         W dniach 27 - 29 września 2018 r. w miejscowości Bad Schandau (koło Drezna) w Kraju Związkowym Saksonia odbyło się 7. polsko-niemieckie seminarium dwustronne zorganizowane przez Bundesnotarkammer oraz Krajową Radę Notarialną. Tematem przewodnim seminarium była „Rola notariusza w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Ta ważna tematyka zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli organów i instytucji publicznych, sądownictwa, władz samorządów notarialnych oraz notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych z Niemiec oraz Polski. W seminarium wzięli też udział przedstawiciele Poznańskiej Izby Notarialnej: wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Andrzej Rataj, członek Rady Izby Notarialnej
w Poznaniu
not. Sławomir Łakomy, przedstawiciel Izby w Krajowej Radzie Notarialnej w Warszawie not. Maciej Chojnacki, not. Wojciech Kwarciński, not. Michał Mickiewicz oraz apl. not. Oliwia Jaśkowiak.

         Seminarium zostało zainaugurowane przez Pana Matthias Lau - przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości Kraju Związkowego Saksonia, który powitał wszystkich zgromadzonych uczestników. Podczas seminarium zaproszeni goście wysłuchali najpierw referatów, podzielonych na sesje tematyczne, które w każdym przypadku dotyczyły jakiegoś aspektu związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Wśród poszczególnych sesji przedstawiono zagadnienia, które dotyczyły transpozycji 4. Dyrektywy
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy do prawa krajowego wraz
z zaleceniami dotyczącymi jej stosowania, oraz perspektyw dotyczących
5. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; obowiązków notariusza w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
w kontekście innych zobowiązań zawodowych oraz mechanizmów prania pieniędzy w praktyce z punktu widzenia kryminologicznego. Prelegentami
w toku poszczególnych sesji byli między innymi Joachim Blaeschke - Prezes Sądu Krajowego w Wiesbaden oraz Artur Kołaczek - Główny Specjalista
w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a także
dr Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie oraz David Sommer, asesor notarialny w Monachium. Wśród uczestników seminarium prelegentami byli również reprezentanci Poznańskiej Izby Notarialnej:
wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Andrzej Rataj, który moderował dyskusję panelową wszystkich prelegentów i prowadził dyskusję uczestników seminarium oraz członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu not. Sławomir Łakomy, który przedstawił uczestnikom seminarium obowiązki notariusza w Polsce w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle innych zobowiązań zawodowych.

         Seminarium stworzyło możliwość wieloaspektowego i szczegółowego zapoznania się regulacjami ustawowymi, wykładnią prawa oraz praktyką
w zakresie stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy zarówno na gruncie dyrektywy Unii Europejskiej oraz na gruncie niemieckiego i polskiego prawa krajowego. Jako najważniejszą różnicę pomiędzy regulacjami prawa polskiego, a niemieckiego warto wskazać, że niemieccy notariusze, jako instytucje obowiązane, nie przekazują organom informacji o tzw. transakcjach ponadprogowych, tj. takich, których równowartość przekracza wartość 15 tyś. Euro. Zawiadamiają jedynie właściwe organy o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Notariusze w Niemczech nie są także instytucjami obowiązanymi w zakresie, w jakim dokonują nieodpłatnych czynności notarialnych.
Po zakończeniu cyklu wykładów odbyła się ożywiona dyskusja panelowa z udziałem wszystkich prelegentów oraz zaproszonych gości, podczas której uczestnicy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
w zakresie praktycznego aspektu stosowania i wypełniania obowiązków notariusza
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W toku dyskusji wielu uczestników zwracało między innymi uwagę na trudności w praktycznym stosowaniu przez notariuszy regulacji dotyczących wstrzymania transakcji
w przypadku ustalenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem czynności notarialnych mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W części końcowej prelegenci i uczestnicy wyrazili gratulacje
i zadowolenie z organizacji seminarium pozwalającego na wymianę myśli
i refleksji w tak ważnym temacie. Ożywiona dyskusja i wielość podniesionych problemów wskazywała na wagę tematu stanowiącego przedmiot spotkania. Seminarium zwieńczyła uroczysta kolacja oraz zwiedzanie twierdzy Königstein.

         Organizowane od kilku lat seminaria przyczyniają się do budowania dobrych relacji międzynarodowych, zacieśniania dwustronnych stosunków polsko-niemieckich i tworzą podstawy wszechstronnej współpracy i płaszczyznę wymiany doświadczeń i poglądów oraz dialogu notariatu niemieckiego
i polskiego. Słowa podziękowania należą się organizatorom za ciepłe przyjęcie
i dobrą organizację seminarium, a prelegentom i uczestnikom za wysoki poziom merytoryczny wykładów i prowadzonej dyskusji.

not. Michał Mickiewicz 

Komentarz (0) Odsłony: 1107