Wyniki egzaminu notarialnego 2018 - Komisja Nr 2

Komisja egzaminacyjna Nr 2 do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje WYNIKI egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2018 r. według kodów z pierwszego dnia.

Komentarz (0) Odsłony: 667

Wyniki egzaminu notarialnego 2018 - Komisja Nr 1

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje WYNIKI egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 wrzesnia 2018 r. według kodów z pierwszego dnia.

Komentarz (0) Odsłony: 1924

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 29 września 2018 r.

WYNIKI

Osoby, które zdały egzamin wstępny na aplikację notarialną mogą w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały ustalającej wynik egzaminu wstępnego złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, na podstawie art. 71 § 3 ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, ze zm.).

Wniosek taki należy złożyć w tej izbie notarialnej, na terenie której będzie odbywana aplikacja. Osoby, które przystąpiły do egzaminu wstępnego przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu mogą ubiegać się o wpis na listę aplikantów wyłącznie Izby Notarialnej w Poznaniu, Łodzi albo Szczecinie.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów, kierowanego do Rady Izby Notarialnej w Poznaniu , należy dołączyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku;

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w przypadku, gdy do wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację złożono kserokopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 

W przypadku, gdy kandydat zawarł porozumienie z notariuszem gotowym objąć nad nim patronat, niezbędne jest dołączenie stosownego oświadczenia tego notariusza ze wskazaniem, czy aplikacja odbywać się będzie w systemie etatowym, czy pozaetatowym.

Aby rozpocząć aplikację 1 stycznia 2019 r. wniosek o wpis na listę aplikantów powinien być złożony najpóźniej 16 listopada 2018 r. (data wpływu).

Komentarz (0) Odsłony: 993

ZMIANY W PARTNERSKIEJ IZBIE NOTARIALNEJ W POCZDAMIE

Na zdjęciu od prawej: Tadeusz Paetz, Karin Bencze, Dietmar Böhmer, Wolfgang Żmudziński, Sławomir Łakomy, Hagen Stavorinus.

 

dniu 2 lipca 2018 roku delegacja Izby Notarialnej w Poznaniu wzięła udział w uroczystości pożegnania dotychczasowego prezesa Izby Notarialnej w Poczdamie Dietmara Böhmer oraz dotychczasowej dyrektor tej Izby Karin Bencze.

Podczas spotkania głos zabrał prezes Rady Izby Notarialnej w Poznaniu Tadeusz Paetz, który podziękował naszym wielkim przyjaciołom za wieloletnią współpracę. Przypomniał historię wzajemnych stosunków pomiędzy Izbami w Poznaniu i w Poczdamie. Ustępującym osobom życzył wszystkiego dobrego. Wręczył im okolicznościowe upominki i kwiaty.

Podczas spotkania członkowie poznańskiej delegacji spotkali się z nowym prezesem Izby Notarialnej w Poczdamie Peterem Arntz i nową dyrektor tej Izby Evelyn Woitge. Peter Arntz gościł już w Poznaniu podczas jednego z ostatnich Walnych Zgromadzeń, a w swojej kancelarii gościł naszych aplikantów. Członkowie delegacji rozmawiali także z wiceprezesem Izby Brandenburskiej Hagenem Stavorinus.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę naszych Izb.

W uroczystości wzięli udział liczni goście, w szczególności przedstawiciele władz niemieckiego notariatu, brandenburskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesi niemieckich sądów oraz reprezentanci prawniczych korporacji zawodowych.

W skład poznańskiej delegacji poza prezesem RIN Tadeuszem Paetzem weszli: em. not. Wolfgang Żmudziński i członek RIN Sławomir Łakomy.

 

                                                                                  Sławomir Łakomy

 

 

 

Komentarz (0) Odsłony: 202

Egzamin notarialny 2018 - ogłoszenie

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DOTYCZĄCE AplikacjI do zdawania egzaminów prawniczych

Poniżej przedstawiam instrukcję obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie notarialnym w 2018 r.
Aplikacja dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem
https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,11122,egzamin-notarialny-w-2018-r.html

Aplikacja skierowana jest do osób zdających egzamin notarialny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291, z późn. zm.).

Stosownie do treści  § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621), zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 przed wyznaczonym terminem egzaminu, czyli do dnia 14 sierpnia 2018 r. włącznie, wraz z oświadczeniem o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającym deklarację znajomości zagrożeń, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego. 

Poniżej zawarte są przykładowe treści:

-       informacji o wyborze sposobu rozwiązania zadań z  każdej części egzaminu notarialnego;

-       oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego podczas egzaminu notarialnego.   

Założenia dotyczące zamieszczenia wersji demonstracyjnej Aplikacji:

 • zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacji;
 • zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 INFORMACJA O WYBORZE SPOSOBU ROZWIĄZANIA ZADAŃ

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WARUNKÓW

Komentarz (0) Odsłony: 2608