wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu notarialnego w 2020 roku

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu notarialnego w 2020 r.

Warszawa, 31 lipca 2020 r.

 

Dokument został podzielony na 5 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 

 1. 1.Sekcji  1. podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na sali egzaminacyjnej podczas egzaminu oraz zasad korzystania ze sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych oraz materiałów piśmienniczych podczas egzaminu.
 2. 2.Sekcji  2. wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.
 3. 3.Sekcji  3. wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji sal egzaminacyjnych.
 4. 4.Sekcji  4.  wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.
 5. 5.Sekcji  5.  wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego.

 

 

 

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem.

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1.     [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, osoba zapewniająca obsługę informatyczną/administracyjną) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.     [*] Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3.     [*] Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1.1 i 1.2 stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.

 

1.4.     [*] Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia
i odebrania dziecka po karmieniu).

 

1.5.     Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:

 1. 1)zdający,
 2. 2)osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę informatyczną/ administracyjną,
 3. 3)inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
 4. 4)pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

1.6.     [*] [!] Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

 

1.7.     [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.

 

1.8.     [*] [!] Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

 

1.9.     [*] Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.

 

1.10. [*] Organizator nie zapewnia wody pitnej, ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

 

 

 

Co0 Cc

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1.     [*] Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób - mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający maja zakryte usta i nos.

 

2.2.     [*] Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

2.3.     [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 1. 1)podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,
 2. 2)wychodzi do toalety,
 3. 3)korzysta ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub drukarki,
 4. 4)oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

2.4.     Członkowie Komisji Egzaminacyjnej i inne osoby wspomagające
(np. osoby zapewniające obsługę informatyczną) podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5.     [*] [!] Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków Komisji Egzaminacyjnej).

 

2.6.     Członkowie Komisji Egzaminacyjnej obserwujący przebieg egzaminu
oraz osoby zapewniające obsługę administracyjną/informatyczną podczas podchodzenia do zdających muszą mieć zakryte usta i nos. W przypadku niemożności zachowania co najmniej 1,5-metrowego odstępu pomiędzy zdającym a członkiem Komisji Egzaminacyjnej/osobą zapewniającą obsługę informatyczną odstęp można zmniejszyć do niezbędnego z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania dodatkowo przyłbic, niezależnie od maseczki).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1.     Przy wejściu do obiektu, w którym znajduje się sala egzaminacyjna należy wywiesić informację:

 1. 1)dotyczącą objawów zakażenia SARS-CoV-2 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
 2. 2)zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 3. 3)zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 4. 4)zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
 5. 5)zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2190 590).

 

Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

 

3.2.     Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy zapewnić odrębne miejsce rejestracji i odrębne wejście do sali egzaminacyjnej dla każdej Komisji Egzaminacyjnej.

 

3.3.     W przypadku, gdy w jednej lokalizacji egzamin przeprowadza więcej niż jedna Komisja Egzaminacyjna, należy wydzielić odrębne strefy parkowania dla każdej z komisji.

 

3.4.     [*] [!] Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji prawnej oraz przy toaletach należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 %) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren sali egzaminacyjnej/korzystające z systemu informacji prawnej/korzystające z toalet. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

3.5. [*] [!] W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek, po skorzystaniu z tych urządzeń. Rękawiczki należy usunąć do zamykanego pojemnika na odpady. O powyższym zaleceniu należy poinformować zdających oraz przy każdym stanowisku zamieścić stosowne oznaczenie przypominające (np. „obowiązkowe: dezynfekcja dłoni i noszenie rękawiczek”). Osoby zapewniające obsługę informatyczną przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu oraz po jego zakończeniu, dokonują dezynfekcji tego sprzętu.

 

3.6       Egzamin może być przeprowadzany pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

 

3.7       Stoliki dla zdających oraz komisji egzaminacyjnej w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami komisji zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na rysunku przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów; możliwych jest wiele innych rozwiązań, zależnych od np. rozmiarów sali, układu mebli lub sprzętu w sali, liczby obecnych członków Komisji Egzaminacyjnej. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Członkowie KE

 

                  1,5 m                                                        1,5 m

                

     1,5 m

 

 

 


                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.8       Stanowiska z systemem informacji prawnej powinny być zaaranżowane
w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tymi stanowiskami, pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej/osobami zapewniającymi obsługę informatyczną. Jeżeli nie jest to możliwe, należy
oddzielić poszczególne stanowiska egzaminacyjne przegrodami wykonanymi np. z płyt wiórowych albo z pleksi.

 

3.9       Miejsca dla członków Komisji Egzaminacyjnej powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków Komisji Egzaminacyjnej (podczas gdy zdający rozwiązują zadania). W trakcie czynności organizacyjnych, np. rozdawania pakietów egzaminacyjnych i pendrive’ów, odbierania zadań, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków Komisji Egzaminacyjnej w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

 

3.10       Drzwi do sali egzaminacyjnej powinny być otwarte, zwłaszcza podczas wpuszczania na egzamin i opuszczania sali po egzaminie, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

 

3.11       Sale egzaminacyjne należy w miarę możliwości regularnie wietrzyć: przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

 

3.12       W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych należy stosować się do zaleceń NIZP-PZH.

3.13       Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, nie rzadziej niż co 2 godziny.

 

3.14       W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Nie należy używać suszarek nawiewowych.

 

3.15       Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

3.16       Stoliki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed
i po każdym dniu egzaminu.

3.17       Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 

 


 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1.     Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje członków Komisji Egzaminacyjnej oraz zdających, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie (podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie). Członkowie Komisji Egzaminacyjnej muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 5.1. Zaświadczenie lekarskie przechowuje się w zamkniętej kopercie i zwraca się zdającemu wraz z uchwałą o wyniku egzaminu.

 

4.2.     [!] Członkowie Komisji Egzaminacyjnej w rękawiczkach dokonują rozpakowania przesyłek z zadaniami. Podczas rozdawania zdającym zadań i pendrive’ów, odbierania od nich zadań i pendrive’ów oraz wydawania potwierdzeń odbioru zadań, członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz zdający mają założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos. Dokonywanie przez członków Komisji adnotacji o godzinie wyjścia i powrotu na salę na egzemplarzu zadania i pracy zadającego wymaga każdorazowo dezynfekcji dłoni lub założonych rękawiczek.

 

4.3.     Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia przyniesionych przez zdających na egzamin materiałów, członkowie komisji dokonują tej czynności każdorazowo bezpośrednio po dezynfekcji rąk lub po dezynfekcji rąk w rękawiczkach.

 

4.4.     [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. 1)zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. 2)obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniegoczłonkami Komisji Egzaminacyjnej, osobami zapewniającymi obsługę informatyczną/administracyjną, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu rozwiązywania zadania i oddania zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania
 3. 3)niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. 4)konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie.

 

4.5.     [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

W tym celu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może na przykład:

 1. 1)ustalić harmonogram rejestracji zdających podzielonych na mniejsze, np. 10-15 osobowe grupy w określonych odstępach czasu, np. 15-minutowych,
 2. 2)wyznaczyć oddzielne dla każdej Komisji Egzaminacyjnej miejsce rejestracjiwejścia na salę egzaminacyjną,
 3. 3)wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod budynkiem.

 

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających.

 

4.6.     [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu.

 

4.7.     [*] Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.

 

4.8.     [*] Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie koperty z numerem kodu, itp).

 

4.9.     Losowanie przez zdających kopert z numerem kodu oraz numeru stolika odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami/kartkami aniżeli wylosowana.

 

4.10. [*] [!] Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo - w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.

 

 

4.11. [*] [!] Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (np. według kolejności zajmowanych stolików) i oddaje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych zdających. W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku komputerowym z drukarką.

 

4.12. Po zakończeniu każdego dnia egzaminu wszystkie zadania wraz z pracami stanowiącymi rozwiązanie zadań należy poddać kwarantannie na czas co najmniej 24 godzin.

 


4.13.  

Sekcja 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego

 

 

5.1.         Jeżeli zdający lub członek Komisji Egzaminacyjnej przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zapewnia odizolowanie takiej osoby poza salą egzaminacyjną z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.

                   

5.2.         Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej o zaistniałej sytuacji informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

5.3.         Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

 1. 1)osoby zapewniające obsługę informatyczną/administracyjną oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na egzamin. Powinni pozostaćdomu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112,
 2. 2)zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
  a także obowiązujących przepisów prawa,
 3. 3)w przypadku wystąpienia u osób wskazanych w pkt 1 w trakcie egzaminu niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć taką osobę od obowiązków, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszała się taka osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 4. 4)w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka Komisji Egzaminacyjnej, lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy wdrożyć procedurę opisaną w pkt 5.1., a ponadto:

- w przypadku zdającego – stosuje się pkt.1.3,

- w przypadku członka Komisji Egzaminacyjnej lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej - należy odsunąć taka osobę od obowiązków.

 

5.4.         W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Komentarz (0) Odsłony: 135

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - egzamin notarialny 2020

Uprzejmie informuję, że do dnia 12 sierpnia 2020 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisjami Egzaminacyjnymi do przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu składa pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu, a mianowicie:

a/ ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b/ wystąpienie w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia nie później niż 21 dni przed egzaminem (czyli do dnia 12 sierpnia) oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań. Druk informacji o wyborze sposobu rozwiązania zadań oraz oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego podczas egzaminu notarialnego są załącznikami niniejszego ogłoszenia.

Osoby, które wybiorą rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego, będą zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie. Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu będą otrzymywać nośnik pamięci (pendrive), na którym będzie nagrana aplikacja komputerowa blokująca zawartość komputerów, zawierająca edytor tekstu i pozwalająca na pisanie prac. Nośniki te zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Na każdy dzień egzaminu zdający otrzyma osobny nośnik pamięci.

Rozpoczynając pisanie pracy przy użyciu aplikacji komputerowej zdający będą wpisywali numer kodu znajdujący się w wylosowanej wcześniej kopercie. Kopertę tę, z numerem kodu, zdający będą losować każdego dnia i w kopercie tej – przed jej zaklejeniem – będą umieszczać swoje dane personalne – czytelnie wpisane imię i nazwisko.

Dane personalne zdających, zawarte w zaklejonych kopertach, będą rozkodowane przez Komisje egzaminacyjne dopiero po sprawdzeniu wszystkich prac egzaminacyjnych i po wystawieniu ocen. Po zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej przy użyciu sprzętu komputerowego, praca ta będzie automatycznie zapisywana w formacie PDF. Przewiduje się, że zdający będą drukować swoje prace z nośników pamięci, a następnie będą je oddawać Komisji egzaminacyjnej zarówno w formie wydruku papierowego jak i w formie elektronicznej – zapisane na nośniku pamięci. Po egzaminie nośniki pamięci, zawierające elektroniczną wersję rozwiązania będą przechowywane w tzw. bezpiecznej kopercie, w sposób uniemożliwiający dokonanie jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość. Do wydrukowania prac będą wykorzystane drukarki podłączone do stanowisk komputerowych znajdujących się na salach egzaminacyjnych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze” https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2020-r została  udostępniona wersja testowa przygotowywanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość „przetestowania” własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia niżej opisane kryteria.

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.

Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).

Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip
 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera
 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

 

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko.NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

 

Informacje uzupełniające

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego winni przynieść sprzęt na egzamin we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane również na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

Jednocześnie informuję, że z treści art. 74d § 5 ustawy prawo o notariacie wynika uprawnienie zdających do korzystania w trakcie egzaminu notarialnego, z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Z wymienionego przepisu w żadnym razie nie wynika obowiązek Komisji egzaminacyjnej do zapewnienia zdającym tych materiałów. Zdający powinni przynieść je we własnym zakresie i tylko w dopuszczalnych wskazanych przepisem ramach. Komisje Egzaminacyjne dopuszczają możliwość wniesienia na sale materiałów skserowanych, przygotowanych wyłącznie do użytku własnego.

Informuję także, że zdający będą mogli skorzystać ze stanowiska komputerowego zawierającego system informacji prawnej. Średnio jedno stanowisko komputerowe z systemem informacji prawnej zostanie zapewnione na pięć osób zdających. Do stanowiska komputerowego z tym systemem będzie podłączona drukarka. Drukarki będą także wykorzystane do drukowania prac egzaminacyjnych osób rozwiązujących zadania przy użyciu komputera.

Pragnę podkreślić, że podczas egzaminu, głównym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające, zaś korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jedynie jako źródło uzupełniające.

SSA Andrzej Daczyński

Informacja

Oświadczenie

 

 

Komentarz (0) Odsłony: 380

Egzamin notarialny 2020 - formularze do pobrania

Informacja dla osób, które składają wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy dołączyć informację o wyborze sposobu zdawania egzaminu (komputerowo lub odręcznie), a także, w przypadku wyboru formy komputerowej, oświadczenie o akceptacji ryzyka zwiazanego z użyciem sprzetu komputerowego.

Do pobrania:

Informacja

Oświadczenie

Wnioski, o których mowa w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, można składać osobiście w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00 lub pocztą (liczy się data nadania).

Komentarz (0) Odsłony: 649

Konferencja naukowa "Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w teorii i praktyce"

Izba Notarialna w Poznaniu jest współorganizatorem Konferencji Naukowej "Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w teorii i praktyce", która odbedzie się 20 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROGRAM

Komentarz (0) Odsłony: 2316

Wyniki egzaminu notarialnego 2019 r.

Komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Poznaniu (Nr 1 i Nr 2) podają do wiadomości wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 6 września 2019 r. według kodu z pierwszego dnia:

Komisja Nr 1

Komisja Nr 2

Komentarz (0) Odsłony: 2822